QuestasinnaI

Animazione e promozione della partecipazione civica sui più importanti problemi collettivi


29 Maggio 2010 - Storia Locale

Toponimi sinnaesi

Sa Rocch'e Pirre', su nomini

"La roccia rosa"

Mario Spina

commenti (0) Stampa l'articolo Spedisci l'articolo

Su scopu de custas cantu rigas chi sighint, oliat essi cussu de ricostruiri sa "storia" de Sa rocch’è Pirré. O cantu mancu, risaliri a sa causa o su motivu, po su cali, cussu logu iat pigau tali denominazioni, aici conottu ancora oi. No esistendi, po cantu scireus, documentus scrittus e né mancu testimoniantzas chi arregordinti calencuna cosa in meritu, depeus ammitti onestamenti, ca no ci seus arrenexius e momentaneamenti seus custrettus a nci rinunciai, siat de soddisfai sa curiosidadi nostra, in primu logu, e segundariamenti nemancu cussa de atrus, chi eventualmente fessant curiosus de sciri, poita cussa localidadi si narat Sa rocch’è Pirré.

 In basi a custas consideratzionis, in d’unu primu momentu olemus rinunciai a scriri calencuna nota apitzus de Sa rocch’è Pirré, ma puru abarrendi attentus, nareus aici, cun su radar parau, po enni a sciri calencuna "novidad" in propositu, riteneus opportunu fai circolai calencuna cosa chi jai si sciri apitzus de issa. Andendi a Taulaxia- Localidadi in territoriu de Sinnia, prus montagnosa che collinosa, a causa de s’arrochillaxiu- c’est o ci fiat unu logu chi si narat Sa rocch’è Pirré.

S’indecisioni de precisai chi nc’est stetia o chi ci siat ancora, est dipendia de su fattu ca su nomini est abarrau a definiri su logu, ma Sa rocch’è Pirré no cest prus. Su fattu est curiosu e si spiegat prus o mancu aici, a su chi narat sa genti prus anziana, parit chi no siat abarrada mancu scalia de tali rocca, poita su granitu de Sa rocch’è Pirré, a differenza de tottu s’ambienti circostanti,fiat colori de arrosa e meda bella  Sigumenti prima de nd’arregoli fintzas s’urtima scalia, atrus puru iant postu is ogus apitzus de cussa rocca. Infatti in su 1931(?) funti stetius fattus benni scalpellinus de continenti.

Custu fattu no si ddu scireus spiegai, in cantu si sciat ca in Sardegna ci fiant scalpellinus meda capacis, giai de s’epoca nuragica. Issus de Sa rocch’è Pirré ndi ricavant duas colonnas portantis, artas prus de quattro metrus e meda pesantis. Cun medas difficoltadis depias a is mezus de trasportu e sa condizioni de viabilidadi de cuss’epoca, issas fiant stetias trasportadas a Casteddu, e oi si podint ancora ammirai in s’ingressu principali de is Postas centralis, in piazza Carmen.

Naturalmente is colonna portantis chi costituiant Sa rocch’è Pirré, no tenint prus su colori rosa chi teniant originariamenti, a causa de s’intemperia, de s’inquinaqmentu, o de atras causas prus o mancu naturalis. Nosu firmaus su scrittu a custu puntu, narendi ancora feti una cosa, ca in Sinnia, candu bidianta un’omini "impalau" o malu a scotzai, narant ca pariat Sa rocch’è Pirré. Custa manera de nai oi in giru no s’intendit prus, at a dipendi ca no ddu est prus Sa rocch’è Pirré?

Iniziu de mesi de Ognissanti 2009

 ANCORA APITZUS DE SA ROCH' 'E PIRRE'

Tentendi de agatai is a-rexinis de s'origini de su nomini de s’a- rocch' 'e Pirrè, in d'unu "precedente" scrittu  pubblicau in atru  situ, emus avertiu ca cussa "ricostruzioni storica",

fiat incumpleta e fortzis fintzas deformada e imprecisa, po custus motivus sigheus sa ricerca, po podi eventualmenti precisai, curreggi, acciungi cosas enias a sa luxi apustis de custu scrittu.

Pregontendi a derettu e a manca, a is unus e a is atrus, ominis o feminas chi fessant, e chi po s'edadi o sa conoscenza insoru, podiant'ai intendiu calencuna cosa in meritu, seus benius

a sciri ca unu rei, fortzis piemontesu, candu fiat in Sardigna, custumada a benni a Sinnia po fai battutas de cassa, (a su sirboni?), cun atrus cassadoris localis. Fortzis in d'una de custas battutas, issu iat biu una rocca colori de arrosa, ddi fiat praxia meda, a su puntu de ndi commissionai calanc'unu arrogu. No scireus, nè sa cantidadi, nè chini, nè a cali residenza reali, si dda ianta portada. Fattu staidi ca, cussa o cussus arrogus de arrocca commissionada, a stai a sa boxi chi eus intendiu, fiat diventada "s'arrocca po su rei".

 Tali denominazioni, chissai cun cali intenzioni e manera, fiat stetia trasferia a s'arrocca e a definiri su logu aundi s'arrocca colori de arrosa fiat collocara. De intzandus fortzis, su logu est connottu cumente s'arrocch' 'e Pirrè. Evidenti ca tali espressioni, est stetia s'esitu o su risultau de alterazionis o de veras e proprias deformazionis. Tantu prus ca est stetia tramandada feti oralmenti. Propriu in custu periudu, apitzus de su nomini de sa bidda de Sinnia, est spuntau unu diverbiu, ( po nosu positivu, chi su scopu principali est cussu de circai sa propria identidadi storica).

 Custa diversidadi toponomastica e de conseguenza de opinioni, est essia a pilu apustis de su fattu ca in d'unu documentu de su 1070, po sa primu borta, est stau agatau scrittu su nomini de sa bidda, Sinnài, in caratteris grecus. In calancuna parti de sa storia de sa Sardigna, s'est scrittu de sa presenza de is grecus in terra nostra. Puru in custa direzioni, ocurrinti ricercas e studius aprofondius. Eus riportau custa divergenza de opinionis, prus che atru po dimostrai ca is fueddus si podinti alterai, deformai, ecc., po no nai, candu enint intenzionalmenti falsificaus, no feti oralmenti ma puru scriendiddus. Eccu un'atru enigma: Sinnia, Sinnài, o Sinnai, coment'est scrittu e pronunciau attualmenti in italianu? ma oi cali est sa manera curretta de pronunciai e scriri su nomini de sa bidda nostra?

Accabu de Gennarju 2010

 torna su

Scrivi un commento

 Nome (*)

 Email (*)

Inserisci nel campo sottostante il testo di sei lettere o numeri che appaiono in questa immagine.

verifica immagine:

 

 


Commenti:

 

 

Invia ad un amico:

inserisci la tua email (*)

Inserisci la mail del tuo amico(*)

eventule commento

 

Foto Archivio Questasinnai.com
visite: 900962
x

Questasinnai