QuestasinnaI

Animazione e promozione della partecipazione civica sui più importanti problemi collettivi


08 Novembre 2010 - Cultura

Su carru arresciu

Tziu Antonicu e "fortza paris"

A s'accabu de sa binnena

Mariu Spina

commenti (0) Stampa l'articolo Spedisci l'articolo

“Tziu Antonicu”, su personaggiu principali de custu contu, in logu suu fiat nodiu coment’ ‘e su “meri Antonicu”, poita proprietariu mannu de bingias e de terras. Presentau su personaggiu principali de su contu, beneus a su de contai.

Sa binnenna de una borta, prus che unu traballu stagionali sfruttau e frequentementi mali pagau, -narant, ma nosu seus malus a crei chi no bideus, comenti si narat paperi chi cantat- ca fiat una festa, e a s’accabbu de sa binnenna, a turnu onni annu, in domu de unu proprietariu ‘eniat organizzada fintas una gara poetica de improvvisadoris, e si narat fintze ca custas garas poeticas ‘eniant organizzadas po atras ricorrenzas: sposalizius, po s’accabu de sa tundidroxa e i massaius po s’accabu de s’annada agricola cun s’incungiu de su lori. Intzandus is garas poeticas, fattas a scopu de intrattenimentu pubblicu no ndi ‘eniant organizzadas. Chi custu fessat mellus o peus, est una chistioni chi no podeus afrontai in custa circostanza.

In d’una bidda manna de su Campidanu, ci biviat “Tziu Antonicu” su personaggiu chi eus jai presentau a s’incumentzu de custu contu. Un annu, a metadi de is annus “50 de su seculu andau, arribau su tempus de binnennai, “Tziu Antoniccu” cuntrattat una bintina de binnennadoris, ominis e femminas e cumentzat sa binnenna. Una die de su cumentzu de Mes’ ‘e Ladamini, a s’improvvisu su xelu s’intrulat e cumentzat a tronai e lampai, e  a proi a istrossa. Sa binnenna ‘enit suspendia, e candu fiat stetiu possibili, creendi ca terras e bias fiat torra praticabilis, si fiant postus torrai a binnennai. Però a unu certu momentu, unu carru a bois cun d’una cubedina de axina niedda- intzandus sa trazioni meccanica de is mezzus de trasportu fiat ancora pagu praticada e cussa animali prevalenti. Fintze i ‘stradonis asfaltaus, no chistioneus de is bias de su sartu, fiant ancora una raridadi, fintze aintru de is biddas - Passendi in una ‘ia ancora umida is arrodas de su carru ci funt acciuvadas e no podiat andai ne agoa, e né ainnantis.

Appena “Tziu Antoniccu” s’est rendiu contu ca sa cosa fiat seria, pinnigat is binnennadoris, e ddi si fait prus o mancu custa chistioni:<< ‘Os’atrus si rendeis contu ca custa situazioni dda podeus superai feti cun is fortzas nostras, in cantu difficilmenti podeus contai apitzus de atru ajudus. Po custu motivu seus custrettus a suspendi de segai axina po andai a ndi bogai su carru>>. A-ribaus aundi su carru fiat  bloccau, “Tziu Antonicu” cument’ ‘e chi fessat disponendi unu repartu de sordaus a su cumbattimentu, disponit is binnennadoris a is fiancus e a-segus de su carru, po ddu spingi. Appena prontus, contat fintzas a tres e ‘onat su “Fortza-Paris”.

Ma su carru nudda, no s’est spostau de un’unga! “Tziu Antonicu” no nci ‘oliat crei e aici at rampognau is binnennadoris:<< Possibili chi su carru no si siat spostau de unu millimitru? Oppuru est possibili feti chi amitteus su fattu ca tottus no eus spintu su carru cun sa cuscientzia de ndi ddu podi bogai, ossiat chi calencunu apat fattu feti finta de spingi, po no nai de calancun’atru chi addirittura apat tirau agoa su carru anziché ddu spini ainnantis! Picioccus e picioccas, ascurtaimì beni, chi tottus si poneus a spingi coordinendi beni sa fortza nosta su carru ndi ddu bogaus a foras, diversamenti fra unu mesi seus ancora innoi! De conseguenza bisonjat accertai chini est fendi su doveri cun cuscienzia po no nai de calancunu chi su carru anzichè du spingi a innantis, du tirat agoa. Mi dispraxit puru a du nai, onniunu de nosu depit castiai attentamenti su cumportamentu de chini portat a costau, po cumprendi veramenti ita est fendi!>>

Aici ianta fattu, e aici iant risolviu su problema de su carru arresciu. Sa morali de custu contu: candu calencunu si ponit a tzerriai “fortza-paris” po coordinai beni is fortzas de chini est impegnau in d’unu obiettivu comunu e su risultau est negativu bisonjat smascherai chini est fendi finta feti de fortzai, po no nai de chini addirittura est fortzendi in sensu contrariu.
Accabu de mes’ ‘e Ladamini 2010
    torna su

Scrivi un commento

 Nome (*)

 Email (*)

Inserisci nel campo sottostante il testo di sei lettere o numeri che appaiono in questa immagine.

verifica immagine:

 

 


Commenti:

 

 

Invia ad un amico:

inserisci la tua email (*)

Inserisci la mail del tuo amico(*)

eventule commento

 

Foto Archivio Questasinnai.com
visite: 900975
x

Questasinnai